Driftsvejledning Olie-/koalescensudskiller

Mærkning

Unisep Olie-/koalescensudskillere er mærket med et metalskilt monteret i kegle/underside af betondæk for identifikation.

Generelt

Der er i det efterfølgende angivet en vejledning i driften af Unisep Olie-/Koalescensudskillere baseret på erfaringer fra drift af udskillere anvendt til rensning af olieholdigt processpildevand.

Driften kan opdeles i følgende hovedpunkter:
• Idriftsættelse
• Tilsyn
• Tømning
• Årlig rensning
Vejledningen omfatter også driftsvejledning for sand/slamfang foran olie-/koalescensudskilleren. Der bør føres driftsjournal med angivelse af tidspunkt, observationer, oliemængder, slammængder mv. Lokale bestemmelser omkring inspektion, tømning og rengøring skal overholdes.

Idriftsættelse

Ved idriftsættelse af en koalescensudskiller skal koalescensmaterialet monteres (er normalt monteret fra fabrik).
Før idriftsættelsen af anlægget skal udskilleren fyldes med rent vand, indtil vandet står i niveau med afløbet. Under påfyldningen skal der være mulighed for afløb, og et eventuelt flydelukke skal være afmonteret.
Efter påfyldning monteres flydelukket, hvorefter flyderens øverste del skal rage op over overfladen.
Såfremt der er monteret alarm, afprøves denne, jvf. manualen hertil. De ansvarlige for den videre drift informeres grundigt omkring anlægget, og der bør udarbejdes en journal til registrering/dokumentation af den efterfølgende
vedligeholdelse.

Tilsyn

Jævnfør Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 006 pkt. 5, skal tilsyn foretages mindst 1 gang pr. måned det første år. Derved opbygges et erfaringsgrundlag/ årscyklus. Tilsyn kan udføres uden nedstigning i udskilleren.
Der foretages blandt andet følgende observationer, der bør indføres i en driftsjournal:

Slamaflejringer:
Der kontrolleres for slamaflejringer, f.eks. med pind nedstukket til bunden. Hvis der forekommer slamaflejringer, bør sandfanget foran olie-/koalescensudskilleren udvides eller renses hyppigere.

Indløbsarrangement:
Større flydebare partikler med mere kan aflejres i indløbsarrangementet. Det kontrolleres endvidere, om der er sandaflejringer. Eventuelle aflejringer fjernes efter behov. Hvis der hyppigt forekommer aflejringer, bør sandfanget foran olie/koalescensudskilleren forsynes med ristefunktion, og volumenet bør eventuelt udvides eller sandfanget renses hyppigere.

Oliekammer:
Der kontrolleres tykkelse af olielag, f.eks. med elektronisk måleudstyr. Hvis olietykkelsen er større end 15 cm, foretages tømning.

Vandstand:
Der kontrolleres vandstandsniveau. Forøget vandstandsniveau kan, med koalescensudskillere, indikere at koalescensmaterialet skal rengøres.

Spildevand:
Konstateres spildevandsaflejringer (papir, klude mm) i udskilleren, bør der foretages undersøgelse og fjernelse af eventuelle ulovlige tilslutninger.

Benzindampe:
Konstateres eksplosive dampe i udskilleren, f.eks. med transportabel multi gasalarm, må der ikke foretages nedstigning, og der skal tilkaldes brandmyndighed. Hvis olie-/koalescensudskilleren ikke er udluftet skal dette ske.

Stationære alarmer:
Hvis der i udskilleren er monteret stationær olie- og/eller niveaualarm kontrolleres alarmen. Se instruktionsvejledning for disse.

Automatisk flydelukke:
Ved anlæg med automatisk flydelukke vil udløbet blive blokeret, såfremt den opmagasinerede mængde
overstiger den tilladelige mængde, og der vil ske opstuvning i systemet. Anlægget kan herefter først tages i brug efter tømning.

Tømning

Anlægget skal jævnligt tømmes og rengøres for bl.a. at sikre, at slamfanget og udskillerens lagerkapacitet ikke overskrides, og at anlægget fungerer optimalt. Ved jævnlig inspektion skal det desuden kontrolleres, at eventuelt udluftningsrør ikke er tilstoppet. Oplysninger omkring tidspunkt og mængder ved tømning bør noteres i en driftsjournal.

Tømning af anlægget skal dog som minimum foretages før slamfanget er 1/2 eller 3/4 fyldt, samt før 4/5 af udskillerens opmagasinerings-kapacitet er udnyttet. Tømningen af anlægget skal foretages i en periode, hvor der erfaringsmæssigt sker ringe tilledning. Under arbejdet med tømningen af anlægget må der ikke ryges eller bruges åben ild i en radius af mindst 15 m fra udskilleren. Hvis man undtagelsesvis har behov for at skulle ned i udskilleren, skal hele anlægget først tømmes og eventuelle dampe udluftes. Arbejdsmiljøreglerne skal omhyggelig overholdes. Disse er gengivet i vejledningen side 28.

Tømningsprocedure:
• Samtlige brønddæksler i anlægget afmonteres.
• Beholderne pumpes tomme f.eks. ved hjælp af en slamsuger i en rækkefølge, hvor den beholder tættest ved afløbet tømmes først. Der afsluttes med tømning af slamfanget.
• Det er forbudt at lade udskilte stoffer løbe ud i afløbssystemet.

Vedrørende bortskaffelse af olie og slam, se særskilt vejledning.

Rengøring:
• Rengøring af koalescensudskilleren omfatter en grundig rengøring af selve koalescensmaterialet. Koalescensmaterialet bør renses medjævne mellemrum, ca. 1 gang om måneden. Koalescensmaterialet trækkes op og drypper af, hvorefter det tages helt ud og spules med rent vand. Der må ikke anvendes højtryksrenser til rengøringen.
• Koalescensmaterialet kan genanvendes, men såfremt det beskadiges kan nyt materiale efterbestilles. Erfaringen siger, at der er meget få erstatningsleverancer - selv efter 10 år, såfremt filteret vedligeholdes.
• De udskiftede måtter skal bortskaffes som kemikalieaffald.
• Flydelukket tages ud af flyderstativet og rengøres samtidig med rensning af eventuelt koalescensfilter.
• Bundfald fjernes.
• Beholderne spules og pumpes endnu engang tomme.
• Anlægget sættes i drift som beskrevet ovenfor.

NB! Beholderen skal fyldes med rent vand inden flydelukket monteres.

Årlig rensning

Udskilleren skal minimum 1 gang pr. år rengøres, jvf. ovennævnte driftsrutine.

Udtagning af prøver

Ved koalescensudskillere med integreret prøveudtagning løftes låget af enheden og prøven udtages. Låget monteres igen. Ved separate prøveudtagningsbrønde henvises til afsnit 9 Prøveudtagningsbrønd.

Bortskaffelse af olie og slam

Oliemængderne vil i normale tilfælde være ret begrænsede, sandsynligvis mindre end 5 cm lagtykkelse. Ved opsugning vil det praktisk være vanskeligt at opsuge olie, uden at der samtidig opsuges store vandmængder. Det bør overvejes at medbringe specialbeholder til det opsamlede olie/vand, hvor olien kan udskilles, og vandet ledes tilbage til olieudskilleren.

Kommunerne er i henhold til miljøloven ansvarlige for, at olieaffaldet bortskaffes på forsvarlig måde.

Dette kan omfatte at:
• Kommunen etablerer anlæg for behandling af olieaffald (forbrændingsanlæg).
• Kommunen aftaler med en virksomhed aftagelse af olieaffald til destruktion.
• Kommunen leverer olieaffaldet til destruktion hos NORD A/S (tidligere Kommunekemi A/S) i Nyborg, eller tilsvarende.
For koalescensudskillere anvendt på regnvandssystemer vil slammængderne normalt være væsentlig større end oliemængderne, specielt i områder med nybyggeri eller meget tung trafik. Slammet bør ligeledes tilledes en specialbeholder, hvor slammet kan bundfældes og vandet returnere til udskilleren. Slammet vil normalt skulle deponeres på kontrolleret genbrugsplads.

Arbejdsmiljøregler

Idet der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983/ nr. 9 af 14. januar 1988: »Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.«, skal specielt følgende overholdes ved nedstigning i udskilleren:

Kapitel 5
Særlige regler om arbejdets udførelse
Sikkerhedsforanstaltninger
§ 19. Før nedstigning i en brønd eller et bygværk skal der opsættes
de fornødne afspærringer, advarselsskilte, advarselsblink
og lygter, og alle dæksler for opgange, der kan
benyttes i en nødsituation, skal åbnes.
Stk. 2. Der skal udluftes effektivt, om fornødent ved indblæsning
af frisk luft. Udluftningen skal opretholdes, så
længe der opholder sig personer i brønde mv.
Stk. 3. Det skal ved måling konstateres, at arbejdet kan
udføres uden risiko for eksplosion, kvælning eller andre
sundhedsfarer. Målingerne skal foretages, inden arbejdet
påbegyndes, og løbende under arbejdets udførelse.
Stk. 4. I brønde, ledninger og andre trange rum skal der
under arbejdets udførelse oven for den opgang, som er
nærmest arbejdspladsen, være posteret 2 vagtmænd,
som til stadighed har kontakt med de arbejdende personer.
Stk. 5. Vagtmændene skal være forsynet med fornødent
redningsapparatur, jfr. §§ 26-28, samt hejseværk.
Stk. 6. Det i stk. 5 nævnte hejseværk skal være typegodkendt
af direktoratet for arbejdstilsynet.
Stk. 7. Vagtmændene skal være oplært i at benytte redningsapparaturet
korrekt.
§ 19 a. Ved arbejde med slamsugervogne, højtryksspulevogne
og TV-inspektionsvogne, som normalt udføres fra terræn,
kan der, uanset § 19, stk 4, anvendes een vagtmand,
hvis følgende betingelser er opfyldt:
1. nedstigning i brønd eller andre trange rum skal være
nødvendig for at kunne fuldføre arbejdsopgaven; formålet
kan f.eks. bestå i fjernelse af sten, rørstumper,
træstykker o. lign., som ikke kan suges op eller på anden
måde fjernes fra terræn,
2. nødvendigheden af nedstigning må ikke kunne forudses
under arbejdsgivers planlægning af arbejdet,
3. nedstigning må kun foretages af 1 person, og opholdet
i brønden eller det trange rum må ikke vare over 5
min.,
4. den i § 26 nævnte line skal være forbundet med et
hejseværk, jfr. § 19, stk. 6,
5. vagtmanden skal uafbrudt iagttage personen under
terræn, også når hejseværket betjenes, og
6. personen skal kunne hejses lodret op til terræn.
Stk. 2. Ved rutinemæssig inspektion i brønde og andre
trange rum kan der ligeledes anvendes een vagtmand,
hvis betingelserne i stk. 1, nr. 3-6, er opfyldt.
§ 19 b. Hvis de 2 vagtmænd, nævnt i § 19, stk. 4, ikke kan holde
kontakt med de arbejdende personer, f.eks. fordi der
arbejdes inde i ledninger, skal kontakten foregå gennem
yderligere en vagtmand (mellempost) i brønd eller
lignende.
§ 19 c. Overalt, hvor der er mulighed for, at arbejdende personer
kan føres med af vandstrømmen, skal der, udover eventuelle
andre vagtmænd, posteres en vagtmand i strømmens
retning.

Det kan være nødvendigt at bære iltmaske ved længere ophold i udskilleren.