Opbygning af trapper

Opbygning af trapper i haven sker som regel for at optage eksisterende terrænforskelle, men trapper kan også i den ”flade have” blive et interessant element med spændende løsninger ved opbyg ning af terrasser i flere niveauer. Trapper i private haver udføres ofte i kombination med lave støttemure eller plantekummer, men kan også anlægges direkte på en skråning, hvorpå der plantes eller sås græs. Muligheder og overvejelser Tre dimensioner kræver lidt ekstra planlægning. Opmåling af terrænet er vigtigt. Hvad er der plads til? Hvor mange trin skal indbygges? Der skal tages hensyn til gangkomfort, 
og hvem brugerne er. Skal der færdes børn og ældre mennesker? Udformningen kan varieres på utallige måder, fra ligeløbstrapper med ganske få trin til buede trapper, der slynger sig op gennem terrænet eller trapper i lige løb med indbyggede reposer. 

Produktvalg 

Produktvalget er fortrinsvis af æstetisk betydning. Der kan dog være overvejelser omkring udførelsen, der er afgørende for hvilken produkttype, der er bedst at anvende. Trappeelementer findes i mange formater og tykkelser med enten lige eller skrå forkant, men fortrinsvis kun i normal grå beton. Elementet har den fordel, at når det (de) er sat, er trinet færdigt. Til gengæld er de nogle Opbygning af trapper tunge ”svende” at håndtere, fra ca. 30 kg/stk. og op til over 100 kg/stk. 

Opbygning af elementtrapper 

Elementtrapper kan opbygges efter 2 forskellige metoder. Med skrå forkant sættes nederste trin i valgt niveau. Næste trin sættes, så forkanten af dette hviler på bagkanten af forrige trin. Trinhøjden er således fastlagt af elementets tykkelse. Til gengæld kan trindybden varieres ved vandret forskydning. Med lige forkant kan elementet ud over ovennævnte metode sættes ved lodret forskydning ned bag hinanden. Hermed er trindybden fastlagt med elementets bredde, mens trinhøjden kan varieres. Begge metoder er lige egnede holdbarheds- og udførelsesmæssigt. 

Trappeopbygning med belægningssten 

Trappeopbygning med belægningssten er en anden mulighed. Her er også mulighed for flere farver. Holmegaardstenen er det oplagte valg: Den findes i flere formater og tykkelser og er ikke forsynet med såkaldte fugeknaster (vulster på siden af stenen, der medvirker til fugeafstand). Opbygningen skal principielt ske efter samme metode som elementer, lige forkant og lodret forskydning, men de en kelte sten skal limes sammen i trinforkanten. Sæt stenene på højkant, ikke lagt ned med vand rette fuger. De går løse efterhånden. Metoden kræver lidt ekstra omhu og vil derfor bevirke en lidt senere udførelse.

Kantsten, f.eks. Albertslundkantsten og –elementer sat som trinforkanter med en række fliser imellem, er ligeledes en mulighed. Det er ikke hensigtsmæssigt at sætte fliser lodret som forkant og placere en flise vandret ovenpå som trædeflade. Alle fliser er nemlig forsynet med fugeknaster, som så vil blive synlige.

Bærelag


Opbygning af bærelag er i princippet det samme som for belægninger. Mulden skal væk og der skal indbygges et lag komprimeret stabilgrus. Ved elementtrapper kan afretningslaget cementstabiliseres, mens underlaget ved belægningsstenstrapper erstattes af minimum 10 cm understøbning og sidestøbning af trinforkanter.

Afvanding


Afvanding skal vurderes. Ved større trappeopbygninger, eller hvis jorden er meget leret og frostfølsom, bør der etableres dræn. Ved trapper mindre end 1 meter vurderes behovet i det konkrete tilfælde ud fra omgivelserne, eventuelle bygninger og erfaring omkring våde områder i forbindelse med kraftigt nedbør. Ved f.eks. kældertrapper skal der etableres afløb til kloak nedenfor trappen.

Trappens mål


Trappeformel: 1 trindybde + 2 x højde = 63 cm er et godt udgangspunkt for planlægning for trappens ”geometri”. En ”klassisk” udendørs trappe kan udføres med en trinhøjde på ca. 14 cm og en trindybde på 35 cm (passer med Holmegaardstenens modul). En trappe med disse mål vil være behagelig at gå på.

Fald


Trin skal anlægges med fald på minimum 1,5‰, så vandet kan løbe ned ad trappen, og der ikke opstår vandsamling bag på trinet. Se evt. yderligere vejledning her