Monteringsvejledning Lameludskillere

Monteringsvejledning - Færdigmonteret

 

Generelt

Levering af en Unisep Lameludskiller vil normalt omfatte følgende dele:
• Lameludskiller, komplet - inkl. monteret udrustning.
• Nødvendige brøndringe til opføring til den ønskede dækselkote.

Udgravning

Udgravning til udskilleren sker til mindst 150 mm under den projekterede underkant. Der udlægges et afretningslag af nøddesten eller betongrus, således at bunden er fuldstændig plan og vandret i den projekterede kote.

Udskilleren er forsynet med påskrift »indløb« og »udløb« og skal vendes rigtigt ved monteringen. Ved montering skal der disponeres over kran/gravemaskine, som med det aktuelle udlæg kan løfte lameludskilleren. Udskilleren er forsynet med løfteankre. Løfteøjer kan købes hos IBF A/S. 

Kontrol:
Inden tilfyldning kontrolleres, at udskilleren står i den korrekte kote og er monteret lodret.

Tilfyldning:
Det anbefales, at tilfyldning omkring udskilleren sker med grus, der udlægges og komprimeres lagvis. Skæve belastninger på udskilleren skal undgås. I øvrigt henvises til DS437: Lægning af stive ledninger af beton mv. i jord.

Opføring:
Opføring til færdig dækselkote sker med brøndringe. Leverancen omfatter normalt brøndringe inkl. glideringe og eventuelle trykudligningsbånd tilpasset den aktuelle dækselkote.

Dæksler

Der henvises til produktdeklaration for udskilleren mht. udsparing til dæksler. Der vælges materiale afhængigt af om det er til personlast eller svær vejtrafiklast.

 

Monteringsvejledning - Montering på stedet

Generelt

Levering af en Unisep Lameludskiller til montering på stedet vil normalt omfatte følgende:

Betonbeholder bestående af følgende dele:

• Bundsektion.
• Brøndringe.
• Centralsektion.
• Betondæk.
• Glideringe, F-154 og trykudligningsbånd, F-172, til montering mellem betonelementer/ringe/dæk.

Komplet udrustning omfattende følgende dele til montering i betonbeholder:
• Indløbsbæreplade i søvandsbestandigt aluminium.
• Udløbsbæreplade i søvandsbestandigt aluminium.
• Lamelsektioner med monterede løftesnore og håndtag.
• Sikkerhedsankre, bolte og dybler til montering af bæreplader.
• Tætningsbånd til montering mellem brøndvæg og bæreplader.
• Udluftningsstuds/rør til montering på udløbsbæreplade.
• Fugemasse til tætning mellem udluftningsstuds og udløbsbæreplade.
• Træplader til brug ved omstøbning af tilløbsrør og udløbsrør.

Udgravning

Udgravning til Unisep Lameludskiller skal ske til mindst 150 mm under den projekterede underkant. Der udlægges et afretningslag af nøddesten eller betongrus, således at bunden er fuldstændig stabil, plan og vandret i den projekterede kote. 

Montage af beholder 

Ved montering skal der disponeres over kran/gravemaskine, som med det aktuelle udlæg kan løfte lameludskillerens enkeltdele. Betondele og plader er forsynet med løfteankre eller indstøbte stålwirer. Løfteøjer kan købes hos IBF.

Bundsektion (1), brøndringe (2) og centralsektion (3) monteres i henhold til vores deklarationer. Det skal sikres, at brøndringe og centralsektion monteres således at ALLE løfteankrene placeres lodret over hinanden. F-154 nitril benyttes i samlinger under vandspejl. Vejledning for samling af brøndringe med F-154 gummiglideringe skal følges. Der monteres trykudligningsbånd F-172 i alle samlinger såfremt brønddiameteren er større end 2000 mm. Der foretages tilfyldning og komprimering lagvis til
underside af tilløbsrør (11) henholdsvis udløbsrør (12). 

Tilløbsrør og udløbsrør afkortes i korrekt længde - maksimalt 500 mm frit rør udenfor beholder. Rørene monteres i tilslutningselementet i korrekt højde. Forskallingsplader tilskæres, K10 strittere/100 mm monteres med klæbeankre rundt i udsparingen,
støbeskel forvandes, ekspanderende fugebånd monteres på rør og i udsparing, og der foretages omstøbning med beton 35 MPa i tilslutningselementets udsparing. 

Kontrol 

Inden tilfyldning kontrolleres, at lameludskilleren står i den korrekte kote og er monteret lodret.

Montage af ind- og udløbsbæreplader

På ind- og udløbsbærepladerne monteres selvklæbende fugebånd på den ombukkede kant, se figur.

Samling af fugebånd skal ske på nederste del af bærepladen, idet fugebåndene stødes sammen. Udløbsbærepladen (6) rejses og løftes ned i udskilleren, hvor den placeres vinkelret på løbsretningen, den hæftes fast med en fransk skrue i det midterste hul i toppen. Yderligere skruer afventer. Der måles både højre og venstre om. De to mål skal være ens, til hvor det midterste hul i toppen af indkøbspladen skal placeres. Herefter placeres indløbspladen med en fransk skrue i det midterste hul i toppen. Begge plader rettes ind i lod, hvorefter der i top og bund placeres 4 stk. trykfordelende planker eller lignende. I de fire hjørner presses pladerne ind mod væggene med hinanden som modhold. Der presses, indtil afstandene nedenfor er opnået, hvorefter pladerne fastskrues til væggene med de medleverede dybler og franske skruer. Trykfordelere med mere fjernes. Udluftningsrøret påskrues løbsbærepladen, idet samlinger fuges, hvorefter betondæk og aluminium-/ståldæksel kan monteres.

Følgende afstand skal overholdes mellem bæreplader:

Type 20/35-400 l/s: ca. 810 mm ± 10 mm
Type 25/50-600 l/s: ca. 810 mm ± 10 mm
Type 45/50-900 l/s: ca. 1220 mm ± 10 mm
Type 75/150-1500 l/s: ca. 1220 mm ± 10 mm

Der kontrolleres tæthed mellem bæreplader og brøndringe, se fig. 1, og der foretages evt. fugning ved samlinger mv. Fugning foretages med elastisk limfuge.
Lamelsektionerne placeres imellem styreskinnerne og fires ned, så de hviler på bærejernene på bærepladerne. Løftesnoren fastgøres til dækslet.

Tilfyldning

Det anbefales, at tilfyldning omkring lameludskilleren sker med grus, der udlægges og komprimeres lagvis. Skæve belastninger på udskilleren skal undgås. I øvrigt henvises til DS437: Lægning af stive ledninger af beton mv. i jord.

Opføring

Opføring til færdig dækselkote sker med brøndringe. Leverancen omfatter normalt brøndringe inkl. gummiglideringe F-154 samt trykudligningsbånd F-172. Det anbefales at anbringe dækslet 200-300 mm over færdigt terræn. I så fald kan anvendes lette aludæksler. Dersom udskilleren anbringes i arealer med trafiklast,
og derfor skal tilpasses terræn, anvendes dæksler til svær trafiklast.

Dæksler

Der henvises til produktdeklaration for de enkelte lameludskillere med hensyn til størrelse på udsparing til dæksler. Der vælges materiale afhængigt af, om det er til personlast eller svær vejtrafiklast.