Græsarmering er ikke en permabel løsning

Mange har den opfattelse, at en græsarmeringsløsning kan sammenlignes med en permeabel belægning. Disse to typer af belægninger er forskellige og opbygges også forskelligt, og som følge deraf har de også to vidt forskellige hydrauliske kapaciteter.
 
IBF’s Perma-Drain System® har en afløbskoefficient på 0. Dette betyder, at denne løsning tager alt det vand der falder på den, hvilket igen vil sige at den nemt klarer en 10 års hændelse, som er 230L/sek. /ha i 10 min og som igen er 3 gange så meget som et skybrud.
 
En græsarmering har en afløbskoefficient på 0,9, hvilket vil sige, at den kun ca. tager 10 % af det vand der falder på den, altså ca. 90% skal afledes til recipient (kloak).
 
Samtidig er det vigtig ved en permeabel belægning at anvende en sten med et nedsivningsareal på 10 %, hvilket giver et betonareal på 90 %. Dette er nødvendigt for at belægningen ikke skal deformere ved trafikbelastning. Vælges derimod at indbygge en græsarmeringsten som spænder fra ca. 25 %  til 75% græsareal, vil belægningen efter al sandsynlighed deformere når den udsættes for belastning. Dette skyldes at den permeable løsning opbygges på et porøst afretningslag.
 
Forudsætningen for at en græsarmering kan trives skal der være et vækstmateriale i form af jord/muld i fugerne. Dette vil ikke kunne indbygges i IBF Perma-Drain System® grundet at vi har en porevolumen på 30%. i afretning og bærelag. Derfor vil vækstmaterialet blive udvasket og medvirke til at reducere hydraulikken i den permeable bærelag, og samtidig fjerne vækstgrundlaget for græsset. En fiberdug vil ikke løse dette problem. 
 
Der er derfor tale om to forskellige løsninger. Dette gælder også ved drift og vedligehold hvor der i en rapport udarbejdet af fra Ålborg Universitet konkluderes at vores IBF Perma-Drain System® ikke anses for at udgør nogen risiko for  grundvandet.