Rørberegning og Standarder

Rørberegning

I forbindelse med en leverance af betonrør kan der leveres dokumentation for bæreevnen i form af en “Rørberegning“. Beregningen baseres på den bæreevne, som er deklareret for det pågældende rør, samt de beregningsprincipper, som er angivet i DS 437 (lægning af stive ledninger mv. i jord).
 
For uarmerede rør kan beregningen foretages som:
• en bæreevnemæssig kontrol for en given lægningsdybde
 
eller
 
• en bestemmelse af maksimal lægningsdybde
 
For armerede rør vil beregningen blive foretaget som:
• en bæreevnemæssig kontrol
• en bestemmelse af den nødvendig armering
 
Såvel projekterende som udførende kan til enhver tid rekvirere en rørberegning. Der skal i denne forbindelse opgives de nødven dige beregningsforudsætninger.
 
Rørberegnings kan downloades HER

Beregnings forudsætninger

Grundlaget for bestemmelsen af ig-rørets bæreevne, tillade lige lægningsdybder etc. er som angivet i DS 437, norm for lægning af stive ledninger af beton mv. i jord.
 
Der regnes med følgende forudsætninger:
 

Laster (DS 437 pkt. 8.1)

 
Permanente laster:
• jordlast
• egenlast af rør (indregnes i den deklarerede bæreevne)
 
Variable laster:
• normal eller svær vejtrafiklast
• last fra vandfyldning (indregnes i den deklarerede bæreevne)
 

Sikkerhedsvurdering (DS 437 pkt. 8.2)

 
Uarmerede rør:
• kombineret beregning og prøvning
 
Armerede rør:
• beregning
 

Partialkoefficienter (DS 437 pkt. 8.3, DS/EN 1990 og DS/EN 1992-1-1)

 
Brudlaster (lastkombination 2):
• permanente laster, γf = 1.0
• variable laster, γf = 1.5
 
Bæreevne vurderet ved forsøg:
• lempet kontrol, γm = 1.54
• normal kontrol, γm = 1.40
• skærpet kontrol, γm = 1.33
 
Bæreevne vurderet ved beregning:
• normal kontrol γs = 1,20 / γc = 1,40
• skærpet kontrol γs = 1,14 / γc = 1,33
 

Styrker (DS 437 pkt. 8.4, DS/EN 1990 og DS/EN 1992-1-1)

 
Uarmerede rørs bæreevne i jord bestemmes ved en styrkeberegning. Den udregnes på basis af de aktuelle lægningsforhold, samt den regningsmæssige styrke fra rørets deklarerede prøvningslast.
 
Ved prøvningslast eftervist ved forsøg foretages beregningen af den krævede last med γs = 1,20 og γc = 1,40 i forbindelse med den aktuelle værdi af γm.
 
Ved vurderingen af den opnåede brudlast skal der ses bort fra eventuel fraspaltning for årsaget af forskydningskræfter, idet dette

Oversigt over standarder

Tekniske krav og retningslinier for blandt andet materialer og udførelse er angivet i standarder (DS). I neden stående oversigt er angivet de standarder, der anvendes ved udførelse af afløbssystemer i beton.
 
DS 437 Norm for lægning af stive ledninger af beton mv. i jord.
DS 455 Norm for tæthed af afløbs systemer i jord.
DS 475 Norm for etablering af lednings anlæg i jord.
DS 2420-1 Betonrør og formstykker. Suplement til DS/EN 1916.
DS/EN 1916 Betonrør og formstykker.
DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. Tilhørende nationalt anneks EN 1990 DK NA: 2007.
DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner. Tilhørende nationalt