Unisep Koalescensudskillere, kl. I m. integreret prøveudtagning

Anvendelse

Unisep Koalescensudskillere med integreret prøveudtagning anvendes til forrensning af olieholdigt processpildevand samt til rensning af overfladevand eller forurenet grundvand, hvor der stilles skærpede krav til renseeffekten. IBF’s Unisep Koalescensudskillere er velegnede til processpildevand som indeholder mekanisk emulgeret olie, som f.eks. forekommer efter anvendelse af højtryksrensning fra vaskeplads og lignende. Såfremt der er tale om kemisk (stabile) emulsioner, skal emulgatoren neutraliseres før en gravimetrisk udskiller kan  anvendes.

Integreret prøveudtagning

Unisep Koalescensudskillere med integreret prøveudtagning indeholder en enhed for udtagning af prøver. Enheden er opbygget således at vandet har frit fald på minimum 20 cm gennem enheden. Kravet om frit faldende stråle er i henhold til Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 006, og sikrer en korrekt og ensartet udtagning af prøver.

Funktion

Koalescensudskilleren er en olieudskiller udstyret med et koalescensmateriale. Ved gennemstrømning af koalescensmaterialet tilbageholdes spildevandets indhold af små emulgerede oliedråber, som samler sig til større dråber. Herved stiger oliedråberne lettere til overfladen af udskilleren, hvorefter de kan opsuges. Unisep koalescensudskillere er forsynet med automatisk flydelukke, der er konstrueret således, at udløbet lukker, når olielageret er fyldt, eller hvis koalescensmaterialet er tilstoppet.

Dokumentation

Unisep Koalescensudskillere er testet i henhold til DS/EN 858-1. Der er i DS/EN 858-1 fastsat følgende krav til olieudskillere: Klasse 1: Der må ikke udledes mere end 5 mg olie/l under afprøvning. Udskillerne er CE mærkede i henhold til DS/EN 858-1. Myndighederne kan give tilladelse til brug af udskillere uden automatisk flydelukke og/eller oliealarm. Unisep Koalescensudskillere er mærket med metalskilt for identifikation. Skiltet er monteret i
keglen eller undersiden af betondækket.

Dimensionering

Koalescensudskillere dimensioneres iht. DS/EN 858-2. Se eventuelt dimensioneringsskema.

Kapaciteter

Unisep Koalescensudskillere med integreret prøveudtagning leveres med kapaciteterne 3, 6, 10, 15, 20 og 30 l/s. 

Supplerende rensetrin / tilbehør

Der skal iht. DS/EN 858-2 altid anvendes et sandfang foran en koalescensudskiller. På grund af risikoen for driftsproblemer med flydelukke/koalescensfiltre anbefales det, at der ikke benyttes bundintegrerede sandfang.
 

Der kan installeres et dobbelt optisk/akustisk alarmsystem, der registrerer, når olielageret er fyldt, eller når koalescensmaterialet er tilstoppet.

Referencer

Unisep Koalescensudskillere har i mere end 20 år været markedsført og solgt i Danmark, Tyskland og Polen.

Materialer

Beholder:
Alle udskillere er opbygget af beton i IBF’s brøndsystem. Brøndene afsluttes i terræn med ekstra brøndringe og betondæk eller betonkegle. 

Dæksel:
Beholderne leveres komplet med kegle- eller betondæk. Støbejernsdæksel som evt. kan være mærket "Udskiller", er ikke med i leverancen.

Udrustning:
Udskillerens fordelerarrangement, flydelukke, udrustning og rør er udført af rustfrit stål.

Samlinger:
Alle samlinger er i henhold til EN 1917 og DS 2420-2 og er placeret over maksimalt vandspejlsniveau.

Overflader:
Betonens indvendige overflader er formglatte. Coatning kan foretages efter nærmere specifikation, men er ikke standard.

Tilslutninger:
Stålrør er ført gennem brøndvæggen med 2 stk. F-910 nitrile Forsheda gennemføringstætninger. Tilslutning til udskilleren sker med standard plastmuffe.