Unisep Lameludskillere

Anvendelse

Unisep Lameludskillere er specielt udviklet til effektiv håndtering af overfladevand fra veje og andre befæstede arealer under kraftige regnskyl. Herudover vil lamellerne være ideelle til andre former for rensning af spildevand, hvor den primære funktion er at adskille partikler fra vandfasen. Udskillerens effekt vil afhænge af dens hydrauliske belastning samt indholdet af olie, slam og andre partikler, der skal separeres. 

Funktion

Lamellerne sikrer en rolig strømning og mindsker samtidig afstanden fra partikler til lamelpladerne. Langs lamelpladerne er strømningshastigheden normalt så lille, at oliedråberne vil samle sig med andre dråber. Når dråberne er tilstrækkelig store, vil de stige opad langs lamelpladerne

og opsamles ved vandoverfladen. De tungere partikler, sand og slam, vil ligeledes følge lamelpladerne, hvorved de falder til bunds under lamelpladerne. Udover at forøge effektiviteten sikrer lamelpladerne samtidigt, at den opsamlede olie og slam ikke bortskylles ved forøget hydraulisk belastning. Vore erfaringer og forsøg viser, at det er muligt at opnå en effekt, der er 10-15 gange større end udskillere uden lameller. 

Viser normal funktion af lameludskiller ved belastning op til udskillerkapacitet.
 
Viser maksimal belastning af lameludskiller op til maksimal hydraulisk kapacitet.

 

Vore erfaringer og forsøg viser, at det er muligt at opnå en effekt, der er 10-15 gange større end udskillere uden lameller.

Højvandsikring

Alle lameludskillere, med undtagelse af 10/15/65, leveres med højvandssikring, der ved ekstremt højvande sikrer, at opsamlet olie forbliver i lameludskilleren.

Dokumentation

Unisep Lameludskillere er fuldskala testet iht. DS/EN 858-1. Unisep Lameludskillere er mærket med metalskilt monteret i underside af betondæk for identifikation. I den fælleseuropæiske standard DS/EN 858-1, kræves det, at samtlige udskillere, i fuld skala, afprøves og dokumenteres efter denne. Standarden definerer 2 klasser, begge afprøvet under samme betingelser, og med følgende forskel på renseeffekten:

Klasse 1: max 5 mg olie/l (under afprøvning)
Klasse 2: max 100 mg olie/l (under afprøvning)

I 1999 blev der i samarbejde med og under overvågning af Teknologisk Institut, Rørcentret, udført fuldskala afprøvning af Unisep Lamelprogrammet. Unisep Lamelprogrammet er i modsætning til traditionelle olie- og koalescensudskillere testet og klassificeret som både klasse I og klasse II udskillere. Feltforsøg har endvidere dokumenteret lameludskillernes effektivitet med hensyn til udskillelse af slam og partikulært stof.

DS/EN 858-1 kræver oliealarm og automatisk flydelukke. Myndighederne kan tillade udeladelse af automatisk flydelukke. Lameludskillere udføres uden automatisk flydelukke, for at undgå store opstuvninger i regnvandssystemet.

Dimensionering

Når lameludskilleren anvendes som olieudskiller skal der iht. DS/EN 858-1 dimensioneres efter den maksimale hydrauliske belastning. Se eventuelt dimensioneringsskema s. 42. Dimensionering efter miljøbelastningen fra overfladevand medfører en væsentlig anderledes dimensionering. På basis af de udførte fuldskalatest og feltundersøgelser, er IBF i dag i stand til at foretage en egentlig effektbaseret dimensionering af Unisep Lameludskillere, herunder også under hensyntagen til hydraulisk tab, tømningsfrekvens mv.

Kapaciteter

Unisep Lameludskillere, der er opbygget i IBF’s brøndsystem, leveres standard med kapaciteter fra 10/15-65 l/s op til 75/150-1500 l/s. Navnet 10/20-200 l/s angiver, at udskilleren er deklareret som klasse I udskiller ved 10 l/s, klasse II udskiller ved 20 l/s og samtidig har en hydraulisk kapacitet op til 200 l/s. Endvidere er der tidligere leveret en række større specialudskillere både som totalleverancer men også i forbindelse med renovering af eksisterende bygværker. Kontakt vores tekniske afdeling for yderligere information.

Materialer

Alle lameludskillere er opbygget af IBF’s brøndsystem af beton. 

Tilslutninger:
Tilslutninger er, pånær i den mindste lameludskiller, udført med indstøbte nitrile gummisamlinger beregnet for ig-rør eller udsparinger for betonrør. Tilslutninger kan udføres som overgang til plastrør, men er ikke standard.

Samlinger:
Alle samlinger er tætte, fleksible samlinger iht. EN 1917 og DS 2420-2. Under maksimal vandstand er samlingerne med nitrile pakninger.

Overflader:
Betonens indvendige overflader er formglatte. Coating kan foretages efter nærmere specifikation, men er ikke standard. Lamellerne er udført af oliebestandig ABS-plast. Skillevæggene er udført af søvandsbestandig aluminium.

Referencer:
I gennem mere end 20 år er der leveret flere tusinde Unisep lameludskillere til rensning af overfladevand i mange af landets kommuner. Herudover anvendes samme lamelprincip i en række lande i Europa, herunder Sverige, Polen, Spanien og Norge.