Salgs- og leveringsbetingelser Fabriksbeton

Januar 2014

Salgs- og leveringsbetingelser Januar 2014
Gældende for fabriksbeton ved leverancer i Danmark

1. KVALITET OG KONTROL

Sælger leverer færdigblandet beton i henhold til gældende dansk standard. Sælgers kvalitetsstyringssystem sikrer, at betonkvalitet og kvalitetskontrol dokumenteres iht. gældende normer og forskrifter.
Enkeltresultater samt den statistiske behandling af resultaterne fra den interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for køber.
Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale, er dokumentation udover sælgers interne kvalitetskontrol/kvalitetsstyring for købers regning. Sælger garanterer, at leverancen på leveringstidspunktet svarer til de på følgesedlen anførte specifikationer under forudsætning af, at læs størrelse er større eller lig med fabrikkens specificerede mindste læs størrelse.

2. LEVERINGSMÆNGDER OG LEVERINGSBESTEMMELSER

Betonens mængde der er angivet på følgesedlen repræsenterer det beregnede rumfang, betonen fylder, baseret på delmaterialernes densitet som betonen fylder med det tilstræbte luftindhold. Sælger er forpligtet til at levere til aftalt tid, dog er sælger berettiget til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:
Under force majeure henhører navnligt: Indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet, såsom arbejdskonflikter, blokade, politiske uroligheder, råvaremangel, mangel på arbejdskraft, forsyningssvigt (energi og vand), nedbrud på maskiner, værktøj og edb, trafikale forstyrrelser, usædvanlige naturbegivenheder, frost i væsentlig større omfang end sædvanligt, offentlig indgriben, brand, havari, sabotage, søulykke og krig.
Sælger er uden ansvar for indirekte skader, driftstab eller andet tab henført til forsinket eller manglende levering. Således godtgøres eksempelvis ikke: ventepenge, dagbøder, kranleje, truckleje, stilladsleje o. lign. Sælgers eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til den pågældende vares værdi.
Såfremt betonbilen opholder sig på leveringsstedet udover de i prislisten angivet maksimale vente- og aflæsningstider, vil der blive beregnet ventetid.

3. AFHENTNING, LEVERING, AFLÆSNING OG VAREMODTAGELSE

Ved salg af produkter frit på byggeplads ophører sælgers ansvar, når varen er aflæsset på leveringsstedet. Leveringsstedet betragtes så nær brugsstedet, som fuldt læsset vogn kan køre på jævnt, bæredygtigt underlag. Aflæsning sker efter chaufførens skøn. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning. Ved salg frit på byggeplads sørger sælger for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab. Køber er pligtig til vederlagsfrit at stille nødvendigt mandskab til rådighed for aflæsning. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med støtteben. Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsvej og leveringssted er opfyldt. Kræver køber levering udenfor normal arbejdstid, er sælger berettiget til godtgørelse for meromkostninger. Køber debiteres ventetid iht. prislisten. Ved læs under den af sælger fastsatte minimumsmængde, jf. gældende prisliste, kan der debiteres et tillæg derfor. Ved varemodtagelsen skal køber som minimum foretage en visuel kvalitetskontrol samt sikre, at det leverede er i overensstemmelse med det bestilte. Køberen skal afgive kvittering for det modtagne. Såfremt der ikke er givet nogen nærmere aflæsningsanvisning, aflæsses der efter chaufførens skøn og uden ansvar for sælger. Sælgers følgeseddel er tilstrækkelig bevis for levering.

4. MANGELANSVAR (i henhold til Byggestyrelsens byggeleveranceklausul) 

Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår.
Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod sælgers køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod sælger.
Også i sådanne tilfælde kan sælger kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang sælgers egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang det følger af sælgers eget kontraktforhold med køber.
Sælger anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende køber i anledning af partnerens indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. I andre tilfælde end bygge- og anlægsarbejder regnes 5 års fristen fra leveringen.
Sælger er berettiget til at afhjælpe en mangel eller at foretage omlevering. Køberens ret til erstatning berøres ikke af denne bestemmelse. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som påberåbes efter entreprisens aflevering og i andre tilfælde fra leveringen. 

Sælgers ansvar er begrænset til det leveredes værdi. Tvister vedrørende mangler afgøres ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Sælger hæfter ikke for fejl og mangler ved leverede varer, som ikke kan henføres til sælgers produktion eller transport udført af denne. Der kan således ikke rejses krav mod sælger i forbindelse med fejl og mangler, som skyldes forkert opbevaring, montering, anvendelse, behandling eller vedligeholdelse, herunder tilsidesættelse af sælgers forskrifter for det enkelte produkts brug. Såfremt der påvises fejl eller mangler ved leverede varer, som kan henføres til sælgers produktion eller transport udført af denne, forpligter sælger sig til, efter eget valg, ud fra vurdering af omfang og årsag, at opfylde disse mangler. Dette enten ved at ombytte de mangelfulde varer, afhjælpe manglerne eller yde et forholdsvis afslag i prisen.
Sælger er uden ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab som følge af mangler ved produkterne. Sælgers økonomiske ansvar er maksimalt det beløb, som fremgår af fakturaen for de leverede mangelfulde varer.

5. PRODUKTANVENDELIGHED OG EFTERBEHANDLING

Sælger er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet eller en efter støbningsforholdene uegnet betonleverance.
Sælger hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld kompaktering, afdækning eller efterbehandling, farveforskel samt ændring af leverancens specifikationer efter levering.

6. ÆNDRINGER OG ANNULLERING

Annullering af afgivne betonbestillinger med frigørende virkning skal ske senest dagen før inden kl. 12.00.

7. PRODUKTANSVAR

Sælger er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af sælger. Sælger kan for person- og tingskade ikke i en enkelt sag mødes med et erstatningskrav på grund af produktansvar, som overstiger 5 mill. kr. for personskade og 2 mill. kr. for tingskade. Driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab erstattes ikke. 
Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for direkte eller indirekte tab, som denne har lidt ved en skadevoldende hændelse, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for det beløb, erstatningskravet overstiger 5 mill. kr. for personskade og 2 mill. kr. for tingskade.
Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den samme domstol, som måtte behandle erstatningskrav rejst af tredjemand mod sælger på grundlag af den skade, som tredjemand påstår, er forårsaget af leverancen.
Sælger er ikke ansvarlig for produktskader som fremkommer ved, at det leverede produkt indgår i farlige eller specielle anvendelser.
Herudover er sælger ikke ansvarlig, hvor det stilles specifikke krav til det leveredes egenskab eller specifikationer, som går udover
hvad sælger har fået oplyst.

8. REKLAMATION

Eventuel reklamation skal ske skriftligt senest 8 dage efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køberen fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.
Når levering finder sted efter forudgående aftale, anses en af sælger til køber fremsendt specificeret følgeseddel eller faktura som fuldt bevis for rigtig kvalitativ og kvantitativ levering, medmindre køber reklamerer omgående efter følgesedlens eller fakturaens modtagelse.

9. SIKKERHEDSSTILLELSE

Sælger forbeholder sig ret til at kreditvurdere enhver køber forud for enhver levering af varer, herunder også delleveringer. Enhver indgåelse af aftale, herunder ved fremsendelse af ordrebekræftelse, er under forudsætning af en for sælger tilfredsstillende kreditvurdering af køber. Sælger kan således annullere aftalen, såfremt der ikke kan rekvireres tilfredsstillende kreditoplysninger på køber. Sælger kan forlange, at køber inden leverancen stiller sikkerhed i form af bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller med sælgers godkendelse på anden måde. Sikkerhedsstillelsen fastsættes til minimum tre måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 % af leveringsprisen inkl. moms - udregnet således, at leveringsprisen fordeles ligeligt på det antal måneder, som er opført i leveringsprogrammet. I løbet af et kontraktforhold kan sælger løbende kræve dokumentation for købers betalingsevne. Såfremt en sådan dokumentation ikke fremkommer, eller hvis køber ikke alternativt stiller anfordringsgaranti fra købers pengeinstitut, kan sælger ophæve kontraktforholdet. Sælger vil da være berettiget til at indgå en ny løbende kontrakt, dog således at køber yder sikkerhedsstillelse for fremtidige køb, såvel som allerede indgåede køb. Sikkerhedsstillelsens størrelse og udformning aftales med sælger.

10. BETALING

Sælgers normale betalingsbetingelser er ”løbende måned + 15 dage netto”, eventuel afvigende betalingsbetingelser vil fremgå af ordrebekræftelse og faktura. Ved forsinket betaling beregnes morarente fra forfaldsdagen.
Sælger er berettiget til med øjeblikkelig varsel at ændre betalingsbetingelser, herunder at stille krav om kontant betaling før levering, såfremt sælgers vurdering af købers økonomiske forhold eller størrelsen af parternes økonomiske mellemværende efter sælgers vurdering gør dette påkrævet.
Ved betaling inden 10 dage fra fakturadato kan der normalt ydes kasserabat, som p.t. udgør 1,0% af fakturaens nettobeløb ekskl. moms.
Overholdes betalingsbetingelserne ikke, er hele sælgers tilgodehavende hos køber forfalden til omgående betaling, og indtil betaling finder sted, debiteres købers konto med p.t. 2,0 % rente pr. påbegyndt måned ud over løbende måned + 15 dage.
Sælger forbeholder sig ret til at opkræve rykkergebyr i henhold til lovgivningen, hvilket p.t. udgør kr. 100,00 pr. rykker.

 

11. PRISER OG GEBYR

I de anførte priser og gebyrer er ikke medregnet merværdiafgift, med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt ved ordrens afgivelse, reguleres priser og gebyr i henhold til sælgers til enhver tid gældende
prisliste. Priserne gælder pr. m3 ekskl. moms samt de på leveringsdagen gældende miljø- og myndighedsafgifter, frit leveret på leveringsadressen indenfor sælgers fabrikkers normale markedsområder. Priserne er baseret på levering af hele læs indenfor de i prislisten anførte ekspeditions- og leveringstider.
Sælger er med 30 dages varsel berettiget til at foretage prisjusteringer i prislisten, som kompensation for væsentlige omkostninger på f.eks. energi, råmaterialer og generelle forhold som er uden for sælgers kontrol.
For småleverancer påføres fakturaen ekspeditionsgebyr efter sælgers til enhver tid gældende regler. Sælger fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende prisliste.

 

12. SÆRREGLER VED TILBUD UNDER FASTPRIS- OG FASTTIDSORDNINGEN

Foranstående under 1-11 anførte bestemmelser gælder også under denne ordning. Hvis der aftales fastpris gælder: Udover den faste pris skal der ydes sælger godtgørelser for udgiftsforøgelse, forårsaget af pålæg fra staten og ekstraordinære prisstigninger, jvf. Byggestyrelsens cirkulære af 11. november 1981 om pris og tid, §7 og §8. Købesummen for den del af leverancen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, reguleres i overensstemmelse med Byggestyrelsen anvisning af 21. september 1981 om indeksregulering af entreprisesummer vedrørende byggearbejder.
Ved regulering efter entreprisereguleringsindeks for anlægsarbejder fastsættes indeks på de i anvisningen angivne tidspunkter, dog til indeks pr. den 1. i pågældende måned, når dette er bestemt i udbudsmaterialet.
Er intet indeks fastsat i aftalen eller i tilbudet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til leverancen.
 

 

IBF Betonvarer
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
CVR: 37 53 73 14
Tlf.: 97 15 20 22
Fax: 97 25 04 12
Mail: ibf@ibf.dk