IBF OWS 2021 v2

Ogólne Warunki Sprzedaży 2021

 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – IBF Polska Sp. z o.o.
I. ZASADY OGÓLNE
1. OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i nast. KC i są stosowane przez IBF Polska Sp. z o.o. zwanego dalej Sprzedawcą. Stanowią one integralną część umów oraz zamówień i obowiązują obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie.
2. OWS są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Sprzedawcy tj. www.ibf.pl
3. W przypadku umowy zawieranej z konsumentem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego. OWS stosuje się do umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
 
II. ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ KUPUJĄCEGO
1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zamówienia przez Kupującego i przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę lub przez podpisanie odrębnej umowy handlowej przez Strony.
2. Złożenie zamówienia przez kupującego lub podpisanie umowy oznacza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży
3. Za błędy popełnione w treści zamówienia odpowiedzialność ponosi Kupujący.  
4. Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, itp. dokonywane przez Strony w związku z realizacją umowy powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej.
5. Cena Wyrobów jest ustalana na podstawie cennika Sprzedawcy z dnia wystawienia faktury lub odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedawanymi Wyrobami.
6. Cena Wyrobów nie obejmuje kosztów transportu i jego organizacji, pod warunkiem, że indywidualna oferta nie stanowi inaczej. Środki transportu przeznaczone do przewożenia Wyrobów powinny być przystosowane do załadunku ich za pomocą wózka widłowego.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży swoich Wyrobów wyłącznie w formie pełnopaletowej.
8. W przypadku dostaw niepełnopaletowych tzw. konfekcji zostaną naliczone dodatkowe koszty zgodne z obowiązującym cennikiem.
9. Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn Sprzedawcy chyba, że Sprzedawca zgodnie z odrębną ofertą jest obowiązany dostarczyć Wyroby do oznaczonego miejsca.
10. W chwili odbioru Wyrobów przez Kupującego wyroby muszą być sprawdzone pod względem jakościowym i ilościowym. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wszelkich widocznych usterek Wyrobów lub ich opakowania.
11. Częściowy odbiór towaru musi być odnotowany na dokumen¬cie wydania.
12. Wyroby odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad jawnych. Odbiór Wyrobów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedawcy oznacza utratę praw Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Wyrobów.
13. W momencie wydania Wyrobów w magazynie Sprzedawcy Kupującemu lub jego przewoźnikowi wszelkie ciężary związane z Wyrobami, wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Wyrobów przechodzi na Kupującego.
14. Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub poprzez przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedawcy. 
15. Na życzenie i koszt Kupującego Sprzedawca dostarczy Wyroby własnym transportem lub poprzez przewoźnika do oznaczonego miejsca. W takim wypadku, przed dokonaniem sprzedaży, w celu obliczenia kosztów transportu, Kupujący zobowiązany jest podać miejsce przeznaczenia Wyrobów.
16. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do odbioru jakościowego i ilościowego Wyrobów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowanym przez Sprzedawcę.
17. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym transportem, zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy przed odbiorem podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane:
a. imię i nazwisko kierowcy,
b. serię i numer dokumentu tożsamości
c. numer rejestracyjny pojazdu
d. numer i datę zamówienia.
18. Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem tożsamości na żądanie Sprzedawcy.
19. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. Sprzedawca ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie nieposiadającej wymaganego upoważnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia w szczególności koszty składowania Wyrobów.
20. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego przez Kupującego, obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Wyrobów.
21. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego brak jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedawca ma prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu Kupującego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego.
22. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Sprzedawcę Kupującemu z określeniem terminu i sposobu płatności należności za Wyroby. Za datę płatności Strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto lub do kasy Sprzedawcy.
23. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę – odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
24. Po upływie terminu płatności lub przekroczeniu przyznanego Kupującemu limitu kupieckiego Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydawanie Wyrobów Kupującemu, a wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedawcę z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez Kupującego w opóźnienie pozbawiają Kupującego możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedawcę wobec Kupującego lub skorzystania przez Sprzedawcę z innych uprawnień, o których mowa powyżej. 
25. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj. zwrotne palety transportowe pozostają one własnością Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach Sprzedawca może skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych a niezapłaconych Wyrobów i opakowań. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania.
26. Sprzedawca może żądać przedpłaty za zamawiane Wyroby i Produkty w przypadku rozpoczęcia współpracy lub transakcji jednorazowych oraz jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa Kupującego, która może wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone Wyroby lub zapłata będzie dokonana z opóźnieniem, w szczególności gdy:
a. Kupujący wcześniej nie dotrzymywał terminów płatności,
b. Istnieją podstawy do wytoczenia przez Sprzedawcę powództwa przeciwko Kupującemu albo Sprzedawca wszczął przeciwko Kupującemu postępowanie na drodze sądowej, w szczególności w związku z niewywiązywaniem się przez Kupującego z obowiązków umownych wobec firmy Sprzedawcy.
c. Kupujący został postawiony w stan upadłości bądź jest wobec niego prowadzone postępowanie naprawcze.
 
III. SIŁA WYŻSZA
1. W przypadku zaistnienia okoliczności będących przejawem siły wyższej, Sprzedawca jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z umowy i niniejszych warunków ogólnych w czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.
2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt.1.
 
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec jest ograniczona do rzeczywistej straty.
2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Produktów, jeśli Kupujący w chwili zakupu, wydania lub odbioru wiedział o wadzie. 
3. W przypadku stwierdzenia wad Produktów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową, niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy, zabezpieczenia Produktów przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji.
4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część
5. W przypadku ujawnienia po rozładunku widocznych wad Wyrobów i zabudowaniu ich przez Kupującego Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z demontażem i ponownym zabudowaniem Wyrobów.
6. W przypadku stwierdzenia wady Produktów Kupujący powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni złożyć reklamację na piśmie w miejscu dokonania zakupu lub bezpośrednio do głównej siedziby Sprzedawcy.
7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego:
a) wniosku reklamacyjnego na piśmie, zgłoszonego poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy
b) dowodu zakupu wyrobów (faktury)
c) etykiet dołączonych do Produktów zawierających datę produkcji i pakowania, dotyczących wszystkich Wyrobów objętych zgłoszeniem reklamacyjnym.
8. Przedstawiciel Sprzedawcy dokona oględzin reklamowanych Produktów, z których zostanie sporządzony protokół reklamacyjny. W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Kupującego warunki jej usunięcia będą określone za obustronnym porozumieniem.
9. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację i dokona wymiany Produktów, to Produkty wadliwe po wymianie stają się jego własnością. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa Produktów zakupionych przez Kupującego jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, a wada Produktów jest nieistotna, Sprzedawca może obniżyć cenę Produktów.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku:
a) niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów,
b) niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
c) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów,
d) niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów,
e) klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.
11. Szczegółowy opis procedury reklamacyjnej znajduje się na stronie www.ibf.pl w pliku Procedura Postępowania Reklamacyjnego (PPR)
 
V. GWARANCJA JAKOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ
1. IBF Polska udziela gwarancji na produkowane przez siebie wyroby.
2. Szczegółowe warunki gwarancji oraz rodzaje produktów objętych gwarancją zostały określone w Warunkach Gwarancji dla poszczególnych produktów i są dostępne na stronie internetowej www.ibf.pl
3. Do każdej palety z Wyrobami dołączona jest etykieta identyfikacyjna wyrobu, którą należy zachować w celach gwarancyjnych.
 
VI. OPAKOWANIA
1. Wyroby są pakowane na paletach, w drewnianych skrzynkach transportowych lub mogą posiadać drewniane przekładki.
2. Kaucja za palety i skrzynki wynosi 47,00PLN/szt. i jest naliczana do każdej faktury.
3. Palety transportowe oraz skrzynki oznakowane logo IBF – stanowią opakowania zwrotne, pozostałe nieoznakowane palety to opakowania bezzwrotne. 
4. Od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dokonujących zakupu na paletach zwrotnych, pobierana jest kaucja, która zostanie zwrócona Kupującemu, jeśli zwróci on nieuszkodzone palety do magazynu Sprzedawcy w ciągu 30 dni od ich wydania. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu palet, ich wartość nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku zakupów dokonywanych przez pozostałych Kupujących palety zwrotne stanowią produkt handlowy, który każdorazowo podlega fakturowaniu.
6. Sprzedawca ma prawo do odkupienia od Kupującego (nie dotyczy osób fizycznych) w pierwotnej cenie zakupu nieuszkodzonych palet w terminie do 60 dni od daty ich wydania. W przypadku przekroczenia 60 dniowego terminu zwrotu Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia palet lub obniżyć cenę odkupu zgodnie z poniższą zasadą:
d. Zwrot do 60 dni od daty wydania – 100% pierwotnej ceny zakupu
e. Zwrot powyżej 60 dni do 90 dni – 75% pierwotnej ceny zakupu
f. Zwrot powyżej 90 dni do 180 dni – 50% pierwotnej ceny zakupu
g. Zwrot powyżej 180 dni – odmowa przyjęcia palet
 
7. Palety transportowe muszą być zwrócone do magazynu Sprzedawcy na koszt Kupującego. 
8. Istnieje możliwość odbioru palet transportem organizowanym przez IBF Polska pod warunkiem:
- pisemnego/mailowego zgłoszenia odbioru palet. Zgłoszenie musi zawierać informacje o deklarowanej ilości palet do odbioru (nie mniejszej niż 100szt.) oraz dokładny adres odbioru  
- przygotowania palet poprzez ułożenie ich paleta na palecie w tzw. słupki
- przygotowanie i załadunek palet jest obowiązkiem Kupującego
- minimalnej zadeklarowanej ilości odbieranych palet 100szt.
- w przypadku odbioru ilości mniejszych zostanie naliczona zryczałtowana opłata transportowa w kwocie 1000pln netto 
9. Zwrócone palety będą rozliczane na podstawie faktury korygującej wystawionej przez IBF Polska
 
 
VII. OPŁATY DODATKOWE
1. Kaucja za palety wynosi 47,00PLN/szt. i jest naliczana do każdej faktury.
2. Wszystkie towary produkowane przez IBF Polska dostarczane są w pełnych paletach. Istnieje możliwość rozpakowania palet na mniejsze jednostki. Dodatkowy koszt takiej operacji to +20% ustalonej ceny towaru.
3. W przypadku zwrotu zakupionych towarów bez uzgodnienia ze Sprzedawcą, IBF Polska naliczy dodatkową opłatę w wysokości 20% wartości zwróconych towarów. Zwrotowi podlegają tylko towary nieuszkodzone w oryginalnie zapakowanych paletach.
4. Kupujący jest zobowiązany do rozładunku pojazdu z towarem w ciągu 1 godziny od momentu przyjazdu na miejsce przeznaczenia. W przypadku przedłużającego się rozładunku, Kupujący ponosi koszty przestoju pojazdu 500pln netto za każdą rozpoczętą godzinę.
 
VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 30 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy strony ustalą inaczej) i wynikłej z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Sprzedającego do realizacji zamówienia.
2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie lub opóźnienia w odbiorze Produktów i Wyrobów dłuższej niż 7 dni.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. We wszystkich spornych kwestiach prawem właściwym jest prawo polskie.
2. Wszelkie zmiany OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. W razie gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się nieważne lub niewykonalne nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień OWS.
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych, bądź niepełnych danych uniemożliwiających poprawną realizację zamówienia.
5. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy Strony poddadzą do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
6. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Niniejsze OWS nie mają na celu ograniczenia w jakichkolwiek praw konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7. INFORMACJE ZAWARTE W KATALOGU NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.
 
IBF POLSKA, OWS IBF.2021.V3