IBF OWS 2022

Ogólne Warunki Sprzedaży 2022

 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące od dnia 01.01.2022 r.
 
§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu
art. 384 k.c. i mają zastosowanie do sprzedaży produktów, a także usług powiązanych ze sprzedażą
produktów (łącznie zwanych dalej „produktami i usługami”), realizowanej na podstawie umów
sprzedaży, zwanych dalej „Umowami Sprzedaży” lub zamówień wykonania sprzedaży, zwanych dalej
„Zamówieniami”, zawieranych przez „IBF-Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bolesławcu (59-700) przy ulicy Kościuszki 21 („IBF”), wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000060120, posiadającą numer NIP
612-000-40-67 oraz numer REGON 230518351 – za wyjątkiem sprzedaży betonu towarowego oraz
usług powiązanych ze sprzedażą betonu towarowego, dla których obowiązują odrębne Ogólne Warunki
Sprzedaży Betonu.
2. Niniejsze OWS stanowią integralną część Umowy Sprzedaży lub Zamówienia zawartych przez IBF oraz
klienta, zwanego dalej „Odbiorcą”, o ile Umowa Sprzedaży lub Zamówienie nie wyłącza ich
zastosowania lub też nie przewiduje wyraźnie odmiennych od OWS postanowień. W razie
sprzeczności postanowień Umowy Sprzedaży lub Zamówienia z niniejszymi OWS – pierwszeństwo
mają postanowienia Umowy Sprzedaży lub Zamówienia. Oświadczenie o nie przyjęciu przez Odbiorcę
do stosowania OWS musi być złożone wobec IBF na piśmie, pod rygorem nieważności. W przypadku,
gdy IBF oraz Odbiorca pozostają w stałych stosunkach gospodarczych – brak wyraźnego sprzeciwu co
do zastosowania OWS przy pierwszej Umowie Sprzedaży lub Zamówieniu oznacza, że OWS znajdują
zastosowanie dla wszystkich dalszych Umów Sprzedaży i/lub Zamówień – z tym zastrzeżeniem, że w
odniesieniu do dalszych Umów Sprzedaży i/lub Zamówień obowiązują aktualne OWS, w brzmieniu
zamieszczonym na stronie internetowej IBF w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży/złożenia Zamówienia.
3. Przedmiotem niniejszych OWS jest określenie szczegółowych zasad sprzedaży produktów i usług
będących w aktualnej ofercie handlowej IBF, w tym:
a. określenie sposobu składania zamówień przez Odbiorcę,
b. zasad (w tym terminów) dostawy/odbioru produktów i usług przez Odbiorcę,
c. określenie sposobu ustalania cen i terminu płatności.
4. W razie stosowania przez Odbiorcę własnych postanowień o charakterze wzorców umownych,
w razie sprzeczności ich postanowień z postanowieniami niniejszymi OWS między Stronami
obowiązują postanowienia niniejszych OWS.
5. W przypadku Odbiorcy będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego – niniejsze OWS
stosuje się wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa. To samo dotyczy Odbiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą, jeśli zawiera ona Umowę (lub składa Zamówienie) bezpośrednio związaną
z jej działalnością gospodarczą, która jednakże nie posiada dla niej charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej,
ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. Niniejsze OWS podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie na stronie internetowej
IBF (www.ibf.pl), skąd mogą być one pobrane przez Odbiorcę, są one także dostępne w siedzibie i
oddziałach IBF.
 
§ 2 [ZAMÓWIENIE]
1. Sprzedaż produktów i usług następuje na podstawie Umowy Sprzedaży lub Zamówienia złożonego
IBF przez Odbiorcę. W przypadku Zamówień obowiązują warunki sprzedaży produktów i usług
przewidziane w ofercie handlowej z chwili przyjęcia przez IBF Zamówienia złożonego przez
Odbiorcę.
2. Zamówienie na produkty składa się w formie pisemnej lub elektronicznej, przekazując je:
a. osobiście, lub
b. na adres elektroniczny IBF (zamowienia@ibf.pl), lub
c. na inne adresy, wskazane przez IBF lub jego pracowników.
3. Zamówienie powinno być złożone według wzoru udostępnionego przez IBF.
4. Dopuszcza się składanie Zamówień bez wykorzystania wzoru udostępnionego przez IBF, o ile tak
złożone Zamówienie zawiera wszystkie informacje i oświadczenia przewidziane wzorem IBF
(w szczególności: dokładny opis towaru z podaniem ilości; sposób, termin i miejsce dostawy/odbioru,
dane osoby lub osób upoważnionych do odbioru i pokwitowania odbioru produktów i usług,
akceptacja niniejszych OWS).
5. IBF uprawniony jest do odmowy realizacji Zamówienia Odbiorcy, w szczególności z powodów
technicznych lub ekonomicznych. IBF uprawniony jest do uzależnienia przyjęcia Zamówienia od
dokonania przez Odbiorcę przedpłaty – w szczególności w przypadku Odbiorców nieterminowo
regulujących swoje zobowiązania wobec IBF oraz Odbiorców, co do których IBF poweźmie
informacje o ich złej kondycji finansowej.
6. Odbiorca odpowiada za wskazanie IBF właściwych i pełnych danych Zamówienia, a także za
ewentualne błędy w treści Zamówienia.
7. IBF nie ponosi odpowiedzialności za dokonany przez Odbiorcę wybór produktu oraz dobór
technologii wykorzystania produktu.
8. W przypadku Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą IBF może zażądać przedłożenia
dokumentów rejestrowych (odpis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej)
oraz potwierdzających nadanie numerów identyfikacyjnych (NIP, REGON) oraz złożenia oświadczeń
co do tego, czy Odbiorca jest podatnikiem podatku VAT, czy upoważnia IBF do wystawiania faktur
bez podpisu oraz czy upoważnia IBF do wystawiania faktur elektronicznych.
9. IBF będzie realizował wyłącznie Zamówienia złożone przez osoby uprawnione do działania
w imieniu Odbiorcy. Odbiorca może złożyć IBF oświadczenie, w którym wskaże osoby upoważnione
do składania Zamówień w jego imieniu.
 
§ 3 [REALIZACJA ZAMÓWIEŃ]
1. Produkty znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej IBF dostępne są do odbioru w punktach
odbioru, otwartych w dniach i godzinach odpowiednich dla poszczególnych zakładów IBF.
Szczegółowe informacje o lokalizacji punktów odbioru oraz godzinach ich pracy znajdują się na
stronie internetowej IBF.
2. Wydanie produktu Odbiorcy następuje w zakładzie produkcyjnym (magazynie) IBF lub w innym
uzgodnionym przez Strony miejscu.
3. IBF zastrzega sobie prawo sprzedaży swoich produktów wyłącznie w formie pełnopaletowej.
W przypadku wyrażenia przez IBF zgody na sprzedaż niepełnopaletową – zostaną naliczone
dodatkowe koszty zgodne z obowiązującym Cennikiem.
4. Środki transportu przeznaczone do przewożenia produktów powinny być przystosowane do
załadunku ich za pomocą wózka widłowego. Odbiorca odpowiada za właściwe zabezpieczenie
ładunku poprzez stosowanie ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne
straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają IBF.
5. Odbiorcy przysługuje prawo do odpłatnego zlecenia dostawy zamówionego produktu środkami
transportu IBF (względnie – wynajętymi przez IBF). W takim przypadku koszt transportu zostanie
rozliczony odrębną pozycją na fakturze, a Odbiorca zobowiązany jest do wskazania miejsca
przeznaczenia produktów.
6. Ryzyko utraty lub pogorszenia jakości produktu przechodzi na Odbiorcę po odbiorze produktu.
W przypadku odbioru własnego jest to chwila załadunku produktu na środek transportu wywożący
produkt z miejsca odbioru. W przypadku dostawy transportem IBF, ryzyko to przechodzi na
Odbiorcę z chwilą rozładunku produktu w miejscu dostawy określonym w Zamówieniu.
7. Odbiorca zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymanej dostawy produktu czytelnym podpisem
oraz pieczątką firmową na oryginalnym dokumencie dostawy (dokument WZ). W przypadku, gdy
odbioru produktu nie dokonuje Odbiorca osobiście – Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że:
a. IBF ma prawo uzależnić wydanie produktu od przekazania IBF upoważnienia Odbiorcy
(udzielonego przez osoby uprawnione do działania w jego imieniu) do odbioru w jego
imieniu produktu oraz umożliwienia odnotowania danych osoby odbierającej
umożliwiających jej identyfikację (takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i
numer dowodu osobistego) oraz identyfikację środka transportu, którym dokonywany
będzie odbiór (numer rejestracyjny pojazdu),
b. IBF ma prawo odmówić wydania produktu osobie nieposiadającej wymaganego
upoważnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez
Odbiorcę lub osoby trzecie z tego tytułu, a Odbiorca jest odpowiedzialny wobec IBF za
koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia do odbioru produktów, w
szczególności koszty składowania produktów.
8. Odbiorca zobowiązany jest zapisać wszystkie uwagi dotyczące realizacji danego Zamówienia
w wyznaczonym polu na dokumencie dostawy (WZ). Brak uwag Odbiorcy na dokumencie dostawy
WZ z jednoczesnym jego podpisaniem przez Odbiorcę jest jednoznaczny z oświadczeniem Odbiorcy
o prawidłowym wykonaniu przez IBF dostaw partii produktów objętej tym dokumentem.
9. W przypadku dachówek:
a. uszkodzenia dachówek powstałe podczas transportu poniżej 2% danej partii traktowane
będą jako dopuszczalne ubytki w transporcie,
b. transport dachówek po drogach o złym stanie technicznym może spowodować wystąpienia
porysowań dachówki, które nie mają wpływu na jakość towaru.
10. Odbiorca uprawniony jest do odstąpienia od umowy z powodu zwłoki w dostawie pod warunkiem,
że wyznaczył on IBF na piśmie dodatkowy termin realizacji, z zagrożeniem odstąpienia od umowy,
jeśli ten termin nie zostanie dotrzymany.
11. W wypadku wystąpienia niezawinionych przez IBF okoliczności utrudniających lub opóźniających
wykonanie Zamówienia, jest on uprawniony do poinformowania o tym Odbiorcy oraz
przedstawienia nowego terminu dostawy.
12. Niezawinione przez IBF okoliczności uniemożliwiające dostawę w terminie przewidzianym w
Zamówieniu nie uprawniają Odbiorcy do odstąpienia od umowy w całości lub jej części, jeżeli IBF
wskaże Odbiorcy najbliższy możliwy sposób dostawy, a Odbiorca niezwłocznie się tej zmianie
dostawy nie sprzeciwi.
13. Za okoliczności niezawinione przez IBF uznaje się w szczególności: decyzje władz uniemożliwiające
całkowicie lub częściowo realizację umowy, zakłócenia produkcji spowodowane działaniem siły
wyższej, strajk o zasięgu ogólnym, opóźnienia w transporcie w wyniku zakłóceń komunikacyjnych,
których IBF nie mógł przewidzieć, ani im zapobiec, nadto zaś braki surowców powstałe z winy
dostawców surowców, zakłócenia z powodu zmiany dotychczasowych stosunków politycznych i
gospodarczych.
14. Produkty oferowane przez IBF są pakowane na paletach, w drewnianych skrzynkach
transportowych lub mogą posiadać drewniane przekładki.
15. IBF do każdej faktury doliczy kaucję za palety i skrzynki zwrotne (lub opłatę za palety i skrzynki
bezzwrotne). Palety transportowe oraz skrzynki oznakowane logo IBF – stanowią opakowania
zwrotne, pozostałe nieoznakowane palety to opakowania bezzwrotne.
16. Palety zwrotne będą rozliczane na podstawie faktury korygującej wystawionej przez IBF. Kwota
zwrotu kaucji na fakturze korygującej przy zwrocie palet zostanie pomniejszona o 4 zł opłaty opłatę
środowiskową związaną z ustawą o gospodarką opakowaniową i odpadami opakowaniowymi
17. Palety transportowe muszą być zwrócone do magazynu IBF na koszt Odbiorcy. IBF może wyrazić
zgodę na odbiór palet transportem organizowanym przez IBF, w przypadku łącznego spełnia
następujących warunków:
a. pisemnego/e-mailowego zgłoszenia odbioru palet, zawierającego informację o
deklarowanej liczbie palet do odbioru nie mniejszej niż 100 szt. oraz informację o
dokładnym adresie miejsca odbioru palet,
b. przygotowania palet do odbioru poprzez ułożenie ich paleta na palecie w tzw. słupki,
c. załadunku palet przez Odbiorcę.
18. Rozładunek pojazdu z produktami winien nastąpić w ciągu 1 godziny od momentu przyjazdu na
miejsce przeznaczenia. W przypadku przedłużającego się rozładunku, Odbiorca ponosi koszty
przestoju pojazdu, w wysokości wynikającej z aktualnego Cennika, nie mniej jednak niż 500 zł netto
za każdą rozpoczętą godzinę.
19. IBF obciąży Odbiorcę kosztami dostawy w sytuacji rezygnacji z odbioru towarów z przyczyn leżących
po stronie Odbiorcy (w szczególności, choć nie wyłącznie – w przypadku rozwiązania Umowy
sprzedaży lub rezygnacji z Zamówienia już po zleceniu przez IBF transportu towarów).
 
§ 4 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ]
1. IBF zapewnia, produkty przez niego oferowane są produkowane zgodnie z obowiązującymi
warunkami technicznymi i normami.
2. Zgłoszone ustnie lub telefonicznie wady produktów należy bezzwłocznie potwierdzić pisemnie.
 
§ 5 [POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]
1. W dniu wydania produktu Odbiorca dokonuje, w miejscu jego przekazania, odbioru ilościowego
produktu oraz jakościowego w zakresie widocznych cech fizycznych.
2. Wady o charakterze jawnym, zwłaszcza ilościowe i gatunkowe należy reklamować natychmiast przy
odbiorze.
3. Wady o charakterze ukrytym Odbiorca ma prawo reklamować niezwłocznie po ich stwierdzeniu,
nie później niż w terminie 7 dni – w miejscu dokonania zakupu lub bezpośrednio do głównej siedziby
IBF.
4. W przypadku stwierdzenia wad produktów Odbiorca jest zobowiązany do wstrzymania się z ich
zabudową, niezwłocznego poinformowania IBF, zabezpieczenia produktów przed zniszczeniem i
złożenia reklamacji.
5. Odpowiedzialność za wady jawne ustaje po podpisaniu przez Odbiorcę (bądź inną osobę
upoważnioną do odbioru) dokumentu dostawy. Odpowiedzialność za wady jawne kończy się w
przypadku odbioru produktu przez Odbiorcę w zakładzie produkcyjnym IBF z chwilą załadowania
produktu na pojazd transportowy Odbiorcy, a w przypadku dostawy do uzgodnionego miejsca
środkiem transportu IBF – bezpośrednio po jego rozładowaniu.
6. Odbiorca traci prawo do roszczeń, jeżeli nie powiadomił IBF o wadzie w sposób przewidziany
powyżej.
7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Odbiorcę:
a. wniosku reklamacyjnego, zgłoszonego poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy,
b. dowodu zakupu wyrobów (faktury),
c. etykiet dołączonych do produktów zawierających datę produkcji i pakowania, dotyczących
wszystkich wyrobów objętych zgłoszeniem reklamacyjnym.
8. Z zastrzeżeniem wykonania przez Odbiorcę obowiązków określonych w punktach 1-4, IBF rozpozna
jego reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Bieg terminu do
rozpoznania reklamacji ulega zawieszeniu na czas potrzebny laboratorium do wydania opinii.
9. Jeśli stopień skomplikowania reklamowanej wady nie pozwoli IBF na wyjaśnienie sprawy
w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, powiadomi on o tym Odbiorcę, wskazując
jednocześnie przewidywany termin rozstrzygnięcia sprawy.
10. Odbiorca zgłaszający reklamacje, jest zobowiązany umożliwić IBF, pod rygorem odmowy rozpatrzenia
reklamacji, dokonanie oględzin i pobranie próbek reklamowanej partii towaru, w terminie i miejscu
ustalonym wspólnie przez Strony.
11. IBF nie ponosi odpowiedzialności za zużycie, zniszczenie towaru przez Odbiorcę, jeżeli miało to
miejsce po wykryciu wady i zgłoszeniu reklamacji, a przed jej rozpatrzeniem.
12. IBF odmówi rozpatrzenia reklamacji każdego innego towaru niż towar zamówiony bezpośrednio u
niego.
13. W przypadku zaistnienia wady fizycznej odpowiedzialność IBF z tytułu rękojmi za wady polega
wyłącznie na obowiązku wymiany towaru wadliwego na taką samą ilość towaru wolnego od wad.
14. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza IBF jest ograniczona do rzeczywistej
straty.
15. Zgłoszenie do rozpatrzenia reklamacji, nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty
należności IBF.
16. IBF nie odpowiada za wady powstałe wskutek niewłaściwego rozładunku, składowania,
przechowywania, przemieszczania i użytkowania towaru przez Odbiorcę.
17. IBF ma prawo wstrzymać się wobec Odbiorcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu
uregulowania wobec niego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.
18. IBF jest zwolniony jest z odpowiedzialności za wady produktów, jeśli Odbiorca w chwili zakupu,
wydania lub odbioru wiedział o wadzie.
19. Jeżeli IBF uzna reklamację i dokona wymiany Produktów, to produkty wadliwe po wymianie stają
się jego własnością. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa produktów zakupionych przez
Odbiorcę jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, a wada produktów jest nieistotna,
IBF może obniżyć cenę produktów.
20. IBF nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku:
a. niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych
produktów,
b. niewłaściwego doboru produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
c. niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych
produktów,
d. niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych produktów,
e. klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.
21. Szczegółowy opis procedury reklamacyjnej znajduje się na stronie IBF (www.ibf.pl) w pliku
Procedura Postępowania Reklamacyjnego (PPR).
22. W przypadku, gdy Odbiorcą jest konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego (lub osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca Umowę (składająca Zamówienie) bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, która jednakże nie posiada dla niej charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej,
ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) – zasad, o których
mowa w niniejszym paragrafie nie stosuje się, o ile są sprzeczne z ogólnymi zasadami
odpowiedzialności za wadę fizyczną lub prawną przewidzianymi w ustawie. W takim przypadku
zastosowanie znajdą ogólne zasady odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne przewidziane w
ustawie.
 
§ 6 [WARUNKI CENOWE, ZASADY PŁATNOŚCI]
1. Cena produktów i usług – jeśli umowa zawarta miedzy IBF a Odbiorcą wyraźnie nie stanowi inaczej
- jest ustalana na podstawie Cennika IBF z dnia Zamówienia lub na podstawie odrębnej oferty IBF
złożonej Odbiorcy.
2. IBF ma prawo dowolnego upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze
sprzedawnymi produktami i usługami.
3. Faktura VAT za produkty i usługi wystawiona będzie w oparciu o dokumenty dostawy (WZ) oraz na
podstawie cen jednostkowych, ustalonych zgodnie z ust. 1.
4. Faktury VAT wystawiane będą przez IBF niezwłocznie po zakończonej dostawie.
5. Odbiorca ma obowiązek dokonania zapłaty w terminie wskazanym w fakturze VAT.
6. Zapłata zostaje dokonana w dniu uznania rachunku bankowego IBF.
7. Jeżeli umowa zawarta miedzy IBF a Odbiorcą, oferta IBF złożona Odbiorcy lub zaakceptowane
Zamówienie nie stanowią inaczej – cena produktów i usług może ulec zmianie. W szczególności,
jeżeli w czasie pomiędzy złożeniem Zamówienia, a jego realizacją uległy zmianie ceny cementu, żwiru,
piasku, stawek transportowych, energii – IBF uprawniony będzie do zaproponowania Odbiorcy nowej
ceny produktów i usług wraz ze wskazaniem daty, od której tak zaproponowana cena będzie
obowiązywała. Odbiorca upoważniony jest do rezygnacji z dalszej części Zamówienia bez
jakichkolwiek konsekwencji.
8. Towar i opakowania pozostają własnością IBF do całkowitej zapłaty przez Odbiorcę ceny.
Zastrzeżenie to nie modyfikuje zapisów OWS odnoszących się do przejścia ryzyka i odbiór
towaru/usługi. W przypadku opóźnienia w płatnościach Sprzedawca może skierować pisemne
żądanie zwrotu pobranych a niezapłaconych produktów i opakowań, a Odbiorca zobowiązany jest
na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone produkty i opakowania w miejsce
wskazane przez Sprzedawcę w ciągu 7 dni od chwili doręczenia Odbiorcy takiego żądania IBF.
9. W celu umożliwienia identyfikacji towaru stanowiącego własność IBF Odbiorca zobowiązuje się do
nieusuwania charakterystycznych oznaczeń towaru. Odsprzedaż lub jakakolwiek transformacja
towaru, którego zastrzeżenie dotyczy, są zabronione. W przypadku gdy Odbiorca dokona sprzedaży,
transformacji lub też odmówi wydania towaru, którego zastrzeżenie dotyczy, obciążać go będzie
obowiązek zapłaty na rzecz IBF umownej w wysokości 100 % wartości towaru. Odbiorca jest
zobowiązany utrzymywać towar objęty zastrzeżeniem w stanie nie pogorszonym, co oznacza w
szczególności obowiązek jego właściwego składowania i przeprowadzania prac konserwacyjnych
zgodnie z wymogami technicznymi dla danego towaru.
10. W razie opóźnienia w zapłacie nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie (w przypadku
przedsiębiorców – odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych).
11. IBF ma prawo wstrzymać dostawy, gdy Odbiorca nie realizuje terminowo należności za dostarczony
towar oraz usługi. Wznowienie dostaw nastąpi z chwilą zapłaty przez Odbiorcę wszystkich
wymagalnych należności IBF. IBF nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wstrzymania
realizacji dostaw na skutek nieuregulowania należności przez Odbiorcę w terminie.
 
§ 7 [LIMIT ZAMÓWIEŃ]
1. IBF może określić Odbiorcy Limit, określający łączną sumę a) wystawionych i nieopłaconych faktur
oraz b) odebranego a niezafakturowanego towaru.
2. Po przekroczeniu Limitu IBF będzie uprawniony do wstrzymania dalszych dostaw, nawet jeżeli
termin płatności wystawionych faktur jeszcze nie upłynął – do czasu uregulowania przez Odbiorcę
należności przynajmniej w takiej części, że spowoduje to obniżenie się salda nieuregulowanych
należności poniżej Limitu.
3. IBF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z wstrzymania dostaw na skutek
przekroczenia Limitu przez Odbiorcę.
4. IBF w procesie ustalana Limitu może zwrócić się do Odbiorcy o przekazanie dokumentów
obrazujących jego zdolność płatniczą.
5. IBF upoważniony jest do zmiany Limitu – przy czym o zmianie Limitu IBF zawiadomi Odbiorcę.
6. W sytuacji nieterminowej zapłaty, IBF ma prawo w trybie natychmiastowym cofnąć lub zmienić
warunki przyznanego Odbiorcy Limitu oraz wstrzymać wszystkie planowane dostawy produktów
oraz usług.
 
§ 8 [MIEJSCE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ STRON, WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU]
1. Miejscem wykonania zobowiązania jest punktu odbioru produktów, do którego złożone zostało
Zamówienie.
2. Miejscem wykonania płatności jest siedziba IBF, to jest miasto Bolesławiec.
3. Wszelkie wynikłe między Stronami spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze
polubownej, zaś w przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, rozstrzygać
będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby IBF.
 
§ 9 [DANE OSOBOWE]
1. IBF informuje, że jest Administratorem danych osobowych Odbiorcy oraz innych osób, które
działają w imieniu Odbiorcy (wspólnicy, współpracownicy, pracownicy, pełnomocnicy, etc.),
2. Kontakt z IBF możliwy jest za pośrednictwem poczty (ul. Kościuszki 21, 59-700 Bolesławiec),
telefonicznie +48075 732 40 31ibf oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: ibf@ibf.pl
3. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)
4. Dane osobowe Odbiorcy IBF przetwarza celu:
a. zawarcia, wykonania i na podstawie zawartej umowy sprzedaży produktów i usług
(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO )
b. w celach marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadnione interesy IBF
(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie
uzasadnionym interesem IBF (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
d. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. wystawienie
faktury (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
e. w celu i w zakresie określonym odrębnej zgodzie Odbiorcy (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
5. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: kancelarie prawne
oraz inne podmioty zajmujące się szeroko rozumianą windykacją należności, inne spółki z grupy
kapitałowej IBF, podmioty świadczące na rzecz IBF usługi doradztwa podatkowego.
6. Dane Odbiorcy nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
7. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są przez czas jej trwania oraz do
końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane osobowe przetwarzane w
celach marketingu bezpośredniego przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania.
8. Podanie przez Odbiorcę danych osobowych w celu zawarcia umowy jest warunkiem jej zawarcia.
Jeżeli Odbiorcę nie poda swoich danych IBF może odmówić zawarcia umowy/przedstawienia
oferty/realizacji Zamówienia.
9. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne.
10. Odbiorca oraz inne osoby, których dane są przetwarzane przez IBF mają prawo dostępu do treści
swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
11. Odbiorca oraz inne osoby, których dane są przetwarzane przez IBF mają prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
 
§ 9 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS, Umową Sprzedaży lub Zamówieniem –
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności –
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W razie gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się nieważne lub niewykonalne nie uchybia
to ważności i skuteczności pozostałych postanowień OWS.
3. Odbiorca zobowiązuje się informować IBF o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie
lub Zamówieniu oraz numerów telefonów, faksu. W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo
przesłane pod wskazany adres i zwrócone przez pocztę będzie traktowane jako prawidłowo
doręczone.
4. Niniejsze OWS mogą zostać zmienione przez IBF lub zastąpione nowymi OWS – o czym IBF
powiadomi Odbiorcę. Zmienione lub nowe OWS wiążą Odbiorcę pozostającego z IBF w stosunku
umownym o charakterze ciągłym, jeśli Odbiorca nie wypowie umowy w najbliższym terminie
wypowiedzenia.