Upplysningsskyldighet vid registrering av personuppgifter via webbplatsen

Upplysningsskyldighet vid registrering av personuppgifter via webbplatsen

 

Vi skyddar dina personuppgifter. 

Vi lägger stor vikt på persondatasäkerheten. Därför försäkrar vi oss även alltid om, att vår bearbetning av dina personuppgifter följer all gällande lagstiftning avseende integritet och skydd av persondata.
För att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, bedömer vi regelbundet hur vår databearbetning påverkar dig och dina rättigheter.
Vi fokuserar särskilt på att skydda dina personuppgifter mot diskrimination eller identitetsstöld av alla slag, ekonomisk förlust, förlust av anseende samt andra datasekretessbrott.
IBF A/S, CVR. Nr. 37537314, Lysholt Allé 4, 7430 Ikast, Danmark, är dataansvarig för personuppgifterna som vi bearbetar om dig. 
Om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på +45 97 15 20 22 eller e-post gdpr@ibf.dk.

Personuppgifter som vi bearbetar och varför:

Vi registrerar och bearbetar följande personuppgifter för ändamålen som beskrivs i denna 

integritetspolicy:

·    Kontaktuppgifter som namn, adress och e-postadress; för utskick av nyhetsbrev, broschyrer och eventuellt tävlingsdeltagande om du har gett ditt samtycke till detta.

·    Kontaktuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer; för att kontakta dig när du fyller i och skickar in ett kontaktformulär på ibf.dk.

Cookies, webbplatsen och sociala medier. 

När du använder vår hemsida via dator, surfplatta, mobiltelefon, etc. bearbetar vi uppgifter om dig för att ge dig en bättre service, anpassa och förbättra våra produkter, samt personanpassa annonsmaterial som skickas till dig. 

Du kan läsa mer om vår cookiepolicy här.

Utifrån vilka rättsliga grunder bearbetar vi dina personuppgifter?

Vi bearbetar dina personuppgifter på basis av det samtycke som du ger oss vid registrering, samt för vidare bearbetning i enlighet med denna integritetspolicy, när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, efterfrågar broschyrer, deltar i en av våra tävlingar eller skickar oss en förfrågan. Bearbetningen av dina personuppgifter sker således på grundval av ditt personliga samtycke i enlighet med persondataförordningen artikel 6, stycke 1, punkt a.

Vem vidarebefordrar eller överlämnar vi dina personuppgifter till?

Vi vidarebefordrar eller överlämnar uteslutande dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att leverera våra tjänster till dig, eller om det följer av en rättslig skyldighet som har pålagts oss i egenskap av att vara dataansvariga.
Vi bearbetar alltid dina uppgifter på ett konfidentiellt sätt. 
När det är nödvändigt att vidarebefordra eller lämna ut dina uppgifter, följer vi alltid bästa praxis för handtering av personuppgifterna, och vi gör allt som står i vår makt för att garantera, att alla som vi vidarebefordrar eller lämnar ut uppgifterna till efterlever gällande lagstiftning avseende integritet och skydd av persondata. 
När vi lämnar över ansvaret för handtering av dina personuppgifter till en databearbetare, ingår vi alltid ett databearbetningsavtal i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.  
Som ett led i att kunna ge dig bästa service, vidarebefordrar eller överlämnar vi dina uppgifter till följande kategorier av samarbetspartners: 

·       Plattformen MailChimp för utskick av nyhetsbrev. 

Eftersom vi använder MailChimp, vars servrar finns i USA, som plattform för utskick av nyhetsbrev, överförs dina uppgifter därmed till ett land utanför EU / EES. Vi kan informera dig om att MailChimp är medlem av förordningen EU - U.S Privacy Shield, vilket skapar en säker grund för överföringen av personuppgifter såsom e-postadresser till MailChimp. Läs mer om förordningen Privacy Shield här: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Tidsperiod för lagring

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt i relation till nämnda ändamål. Personuppgifter som inte längre är nödvändiga i relation till angivna ändamål, raderas eller anonymiseras enligt följande tidsramar. 

Dina personuppgifter, i detta fall din e-postadress, sparas tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Vid avregistrering raderas uppgifterna både hos oss och hos vår databearbetare MailChimp.

Personuppgifter i samband med registrering för tävlingsdeltagande raderas eller anonymiseras när aktuell tävling har avslutats. 

Personuppgifter som registreras i samband med ifyllandet av kontaktformulär raderas efter sex månader, eller när dessa uppgifter inte längre är nödvändiga i relation till det angivna ändamålet. 

Personuppgifter som registreras i samband med ifyllandet av kontaktformulär för beställning av broschyrer raderas efter 1 månad, eller när dessa uppgifter inte längre är nödvändiga i relation till det angivna ändamålet.

Säkerhetsåtgärder

Vi har upprättat interna regelverk avseende uppgifts- och integritetssäkerhet som består av instruktioner och åtgärder för att skydda dina personuppgifter från att förstöras, förloras / ändras, samt obehörig publicering och obehörig åtkomst. Vi har därmed fastställt förfaranden för tilldelning av åtkomsträttigheter åt anställda som ska bearbeta dina personuppgifter, och vi granskar deras faktiska åtkomst via loggning och övervakning. 

För att undvika dataförlust, säkerhetskopierar vi regelbundet våra datamängder och använder kryptering vid behov. 
Slutligen är vår personal utbildad, och vidareutbildas kontinuerligt, inom hantering av personuppgifter.
I händelse av en säkerhetsöverträdelse som innebär en hög risk för kränkning av dina rättigheter, kommer vi att meddela dig om säkerhetsöverträdelsen så snart som det utifrån omständigheterna är möjligt.

Dina rättigheter
Vid bearbetning av personuppgifter om dig, har du följande rättigheter: 

·       Du kan alltid begära insyn i och kopior av alla personuppgifter som vi bearbetar om dig.

·       Du kan alltid uppdatera eller ändra kontaktuppgifterna som du har gett oss.

·       Du kan invända mot vår bearbetning av dina personuppgifter, eller begära att vi helt eller delvis raderar personuppgifter som vi har om dig, eller att vi endast i en begränsad omfattning bearbetar dina personuppgifter. I sådana fall genomför vi en särskild bedömning avseende vår skyldighet att tillmötesgå din begäran.

·       Du kan begära att vi överför dina personuppgifter till dig eller annan dataansvarig på ett strukturerat och allmänt accepterat sätt samt i ett maskinläsbart format.

·       Du har rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad bearbetning.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datatilsynets webbplats: www.datatilsynet.dk
Om du vill använda dig av ovanstående rättigheter, eller om du har frågor avseende vår bearbetning av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på gdpr@ibf.dk

Hur återkallar du ditt samtycke?

Om vår bearbetning av dina personuppgifter är baserade på ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke.
Om du vill återkalla ditt samtycke, är du välkommen att kontakta oss på e-post gdpr@ibf.dk.
Om du inte längre vill ta emot ett av våra nyhetsbrev, eller annat annonsmaterial, kan du även avregistrera dig här.
Ifall du väljer att återkalla ditt samtycke, påverkar detta varken lagligheten av vår bearbetning av dina personuppgifter baserat på ditt tidigare samtycke och fram till tidpunkten då vi underrättats om återkallelsen, eller vår eventuella bearbetning av dina personuppgifter som grundas på annat än ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke, gäller detta alltså endast från tidpunkten då vi får information om sådan återkallelse. 
Om du inte längre vill ta emot e-post eller annonsmaterial från en av våra samarbetspartners, ska du kontakta relevant samarbetspartner.

Att lämna in ett klagomål till danska Datatilsynet 

Du har rätten att lämna in ett klagomål till danska Datatilsynet, om du är missnöjd med vår bearbetning av dina personuppgifter, eller om du är oense kring ett beslut som tagits av oss gällande bearbetningen av dina personuppgifter eller rättigheter.
Du hittar danske Datatilsynets kontaktuppgifter och klagomålsriktlinjer på danska Datatilsynets webbplats: www.datatilsynet.dk
Om du överväger att lämna in ett klagomål till danska Datatilsynet, ber vi dig att först kontakta oss. På så sätt kan vi diskutera ärendet och förhoppningsvis nå fram till en lösning. 

Med reservation för innehåll på andra webbplatser 

Via ibf.dk kan vi länka till andra webbplatser för mer information avseende våra samarbetspartners.
Om du följer länkar till andra webbplatser, gör vi dig medveten om att du i sådana fall kommer in på webbplatser som vi inte har något inflytande över och som inte omfattas av denna integritetspolicy. 
Vi rekommenderar att du alltid läser genom integritetspolicyn som gäller för aktuell webbplats.

Med reservation för ändringar i denna integritetspolicy 
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Den senaste versionen är alltid tillgänglig på vår webbplats. Vi skickar meddelanden om alla väsentliga ändringar av denna integritetspolicy – inklusive ändringar avseende de syften som vi bearbetar dina personuppgifter för eller ändringar som relaterar till dina rättigheter.  
Vi rekommenderar att du löpande granskar och håller dig uppdaterad om vår integritetspolicy.

 

 

 

Version 1.0 - uppdaterad 2019