Monteringsvejledning Olie-/-koalescensudskiller

Generelt

Levering af en Unisep Udskiller vil normalt omfatte følgende dele:
• Udskiller, komplet - inkl. monteret udrustning i henhold til produktblad.

Udgravning

Udgravning til udskilleren sker til mindst 150 mm under den projekterede underkant. Der udlægges et afretningslag af nøddesten eller betongrus, således at bunden er fuldstændig plan og vandret i den projekterede kote. Udskilleren er forsynet med påskrift »indløb« og »udløb«, og skal vendes rigtigt ved monteringen. Ved montering skal der disponeres over kran/gravemaskine, som med det aktuelle udlæg kan løfte koalescensudskilleren. Udskilleren er forsynet med løfteankre. Løfteøjer kan købes hos IBF

Kontrol:
Inden tilfyldning kontrolleres, at udskilleren står i den korrekte kote og er monteret lodret.

Tilfyldning:
Det anbefales, at tilfyldning omkring udskilleren sker med grus, der udlægges og komprimeres lagvis.
Skæve belastninger på udskilleren skal undgås. I øvrigt henvises til DS437: Lægning af stive ledninger
af beton mv. i jord.

Rørtilslutning:
Tilslutningen sker ved hjælp af muffe/overgangsstykker, som af entreprenøren tilpasses det aktuelle projekt.

Opføring:
Opføring til færdig dækselkote sker med brøndringe. Leverancen omfatter normalt brøndringe/kegle/
betondæk inkl. glideringe og trykudligningsbånd tilpasset den aktuelle dækselkote. Vedrørende udluftning gælder, at udluftning afudskillere ikke er nødvendig, når alle tilløb sker fra installationsgenstande uden for bygningerne. CEmærkede udskillere skal ikke udluftes, når der kun er tilløb af olie. Udskillere, der har tilløb fra installationsgenstande i bygninger, og som tillige får tilledt benzin i eller uden for bygning, skal have et
udluftningssystem, der sikrer, at benzindampe ikke kan trænge ind i bygningen fra ledningssystemet. Eventuelle udluftningsledninger bør udmunde farefrit i det fri mindst 3 m over terræn. Udluftningen kan anbringes ned til cirka 0,5 m over terræn, hvis den forsynes med en nedadvendt bøjning forsynet med et gniststoppende net.

Støbejernsdæksler

Der henvises til produktdeklaration for udskilleren mht. størrelse på udsparing til støbejernsdæksler. Dækslet kan eventuelt være mærket "Udskiller". Støbejernsdækslet skal svare til den aktuelle belastning.